Voorwaarden

Wij hopen natuurlijk dat velen het portfolio gaan gebruiken om daarmee bij te dragen aan het zichtbaar maken van ieders ontwikkeling. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten willen we wel graag een aantal 'spelregels' met elkaar afgestemd hebben. Deze hebben we verwoord in de Zikke portfolio gebruikersvoorwaarden.

Gebruikersvoorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor elke gebruiker (hierna: ‘gebruiker’ of ‘je’) van het Zikke portfolio, ongeacht of je je hebt geregistreerd of niet. Door op welke wijze dan ook gebruik te maken van het portfolio aanvaardt je gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

Mededelingen bestemd voor Zikke portfolio dienen te worden verzonden aan portfolio@zikke.nl.

Registratie
Toegang tot het portfolio en het gebruik van functies of kenmerken van het portfolio verlangen registratie van een gebruiker.

Wanneer je je registreert, moet je een unieke gebruikersnaam in de vorm van een geldig, lopend en controleerbaar e-mailadres en een wachtwoord opgeven. Als het e-mailadres dat je kiest al in gebruik is, wordt je gevraagd een ander e-mailadres te kiezen. Zikke stuurt je een bevestigingsmail met je geregistreerde gegevens. Die e-mail bevat eenvoudige instructies die je moet volgen. In het geval de aflevering van die gegevens om welke reden dan ook mislukt, kan de toegang tot of het gebruik van de gebieden of functies waarvoor registratie is vereist worden geweigerd of beëindigd. Je dient je registratie tijdig bij te werken, zodat de geregistreerde gegevens juist en recent zijn.

Zikke behoudt zich het recht voor om de registratie te weigeren of te beëindigen. Als een registratie door ons wordt geweigerd of beëindigd, dan zullen wij alle eerder gevraagde gegevens verwijderen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je gebruikersnaam, wachtwoord en voor alle activiteiten die plaatsvinden op je account en met jouw gebruikersnaam en/of wachtwoord die het gevolg zijn van je handelen of nalaten. Als je je bewust bent geworden van een verdachte of ongeoorloofde gedraging met betrekking tot je account, moet je onmiddellijk contact opnemen met Zikke via portfolio@zikke.nl.

Persoonsgegevens
Voor het verlenen van diensten via het portfolio heeft Zikke een aantal persoonsgebonden gegevens nodig, zoals naam en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de gebruiker te registreren en te kunnen bereiken en om de diensten van Zikke te kunnen uitvoeren. Zikke kan onder andere (geautomatiseerde) berichten (doen) verzenden en/of deze binnen de inlogomgeving van een gebruiker publiceren, bestaande uit attenderingen gebaseerd op gegevens en activiteiten van gebruikers, of verzoeken om statusupdates van via het portfolio gedeelde of verkregen gegevens en informatie.

Indien je hiervoor ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven, kunnen de gegevens ook worden gebruikt voor het verstrekken van aanbiedingen voor producten en/of diensten of andere interessante informatie, activiteiten en aanbiedingen.

Voor het privacybeleid van Zikke verwijzen wij je naar het privacy statement op de website.

Cookies (ook lekker)
Zikke kan gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje die op de harde schijf wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over het bezoek aan het portfolio. Zikke gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden, om deze te analyseren en statistieken op te kunnen maken alsmede om (geautomatiseerde) berichten te verzenden, gerelateerd aan door de gebruiker bekeken of ingevoerde informatie. Ook dient een cookie ter vereenvoudiging van de navigatie in het portfolio. Indien je de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van het portfolio, danwel kan het zijn dat sommige delen van het portfolio niet toegankelijk zijn.

Cookies worden opgeslagen op je apparaat en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen.

Kijk bij het privacy statement voor meer informatie over de cookies die gebruikt worden.

Gebruik
Houdt er rekening mee dat het Zikke portfolio alleen mag worden gebruikt door gebruikers die redelijk bedreven zijn in web- en internetgebruik. Houdt er ook rekening mee dat, hoewel het Zikke portfolio grondig is getest, er aspecten kunnen zijn die (nog) niet volledig zijn, die kleine bugs hebben of relatief moeilijk te gebruiken zijn. Als er aspecten zijn van het Zikke portfolio die moeilijk te gebruiken zijn, zal het ons helpen om de service te verbeteren als je dit aan ons vertelt door een e-mail te sturen naar portfolio@zikke.nl.

Wanneer je gebruik maakt van het portfolio en de diensten van Zikke dan dien je je te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

Het is de gebruiker niet toegestaan:

De met behulp van het portfolio verkregen gegevens en informatie op te nemen in een eigen databank met als doel deze databank commercieel te exploiteren of met gebruikmaking van de gegevens en informatie een met het portfolio vergelijkbaar platform te (doen) exploiteren;
Het portfolio te gebruiken in strijd met het doel van het portfolio of deze voorwaarden of zodanig te gebruiken dat hierdoor schade kan ontstaan aan het portfolio, Zikke en/of derden, dan wel zodanig dat een (risico op) verstoring in de beschikbaarheid ontstaat;
Met behulp van het portfolio reclame te maken voor goederen of diensten;
Met gebruikmaking van het portfolio inbreuk te maken op rechten van Zikke of derden, zoals rechten van intellectuele eigendom als merken, octrooirechten en auteursrechten;
Misleidende, onjuiste, kwetsende, beledigende, discriminerende, lasterlijke, anderszins onrechtmatige of naar het oordeel van Zikke ongepaste uitingen te doen;
Een valse identiteit aan te nemen;
Informatie openbaar te maken die een beveiligingsrisico kan vormen voor Zikke, andere gebruikers of derden of die gebruikt kan worden om virussen, wormen, bots of enige andere (mogelijk) schadelijke computerprogrammatuur openbaar of toegankelijk te maken;
Op welke wijze dan ook onrechtmatig te handelen.
Zikke is te allen tijde bevoegd de toegang van gebruikers tot het portfolio te blokkeren of content van het portfolio te verwijderen als de gebruiker in strijd handelt met deze voorwaarden of de content naar haar oordeel onrechtmatig is of ongepast, onverminderd de bevoegdheid van Zikke tot het uitoefenen van overige aan haar toekomende rechten.

Geconstateerde schendingen van bovengenoemde gedragsregels kunnen worden gemeld via portfolio@zikke.nl.

Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooirechten, auteursrechten en merkrechten met betrekking tot de door Zikke verleende dienstverlening, de door Zikke ter beschikking gestelde portfolio en alle hiertoe behorende en hiermee verband houdende elementen, zoals de onderliggende programmatuur, gebruikte onderscheidingtekens, door Zikke verstrekte materialen en gegevens en databanken komen toe aan Zikke of diens licentiegevers. Deze mogen door de gebruiker slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor zij ter beschikking worden gesteld en in overeenstemming met deze voorwaarden.

Door de gebruiker op het portfolio gedeelde gegevens en informatie blijven op het portfolio staan en worden na het einde van het gebruik niet verwijderd of geretourneerd, tenzij Zikke naar eigen inzicht anders beslist. Zikke is gerechtigd deze gegevens en informatie op te nemen in haar databank en deze te distribueren of anderszins te gebruiken, tenzij de gegevens en informatie zijn gedeeld binnen een afgeschermde omgeving.

Door de gebruiker op het portfolio gedeelde gegevens en informatie kunnen door Zikke onder de aandacht worden gebracht van, en bekeken, gebruikt, onderzocht en uitgevoerd worden door andere gebruikers. De gebruiker dient vertrouwelijke gegevens en informatie, die anderen niet mogen gebruiken of die vallen onder rechten van derden waarop bij het delen daarvan mogelijk inbreuk wordt gemaakt, derhalve niet te publiceren op het portfolio.

Indien naar het oordeel van de gebruiker door hem te delen gegevens of informatie mogelijk voor bescherming door intellectuele eigendomsrechten in aanmerking komen, raden wij ten zeerste deskundig advies in te winnen en tijdig de nodige maatregelen te nemen teneinde de bescherming veilig te stellen, alvorens de informatie of gegevens via het portfolio te delen.

Beschikbaarheid
Zikke streeft ernaar (de inhoud van) het portfolio voor de gebruiker toegankelijk en beschikbaar te houden, maar zij kan zulks niet garanderen.

Zikke garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en gegevens up to date, volledig en/of foutloos zijn. Aan statusupdates kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend, nu Zikke voor de input hiervan afhankelijk is van de medewerking van gebruikers.

Aansprakelijkheid
Zikke is niet aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie en gegevens die de gebruiker deelt op of ontleent aan het portfolio.

Zikke is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, (mede) ontstaan doordat Zikke is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste, onrechtmatige en/of onvolledige gegevens. Zikke is nimmer aansprakelijk voor (de gevolgen van) het verlies of openbaar worden van door gebruikers gedeelde gegevens en informatie. Zikke is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De gebruiker vrijwaart Zikke voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden terzake van de overtreding of het niet naleven van deze voorwaarden, dan wel ter zake van aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door de gebruiker van het portfolio.

Zikke is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen en/of het niet behoorlijk overkomen van mededelingen als gevolg van elektronische communicatiemiddelen, behoudens voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

Zikke is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het portfolio.

Alle aanspraken jegens Zikke vervallen indien deze niet binnen een jaar na het moment waarop de gebruiker daarmee bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Overeenkomsten tussen gebruikers
Zikke is niet betrokken of partij bij de afzonderlijke afspraken tussen gebruikers onderling, die tot stand komen naar aanleiding van informatie op het portfolio. Zikke is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze afspraken en hieruit voortvloeiende rechten en aanspraken.

Overige
Zikke behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing daarvan. Controleer daarom regelmatig de voorwaarden voor eventuele aanpassingen.

De voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Zikke en gebruikers naar aanleiding van de voorwaarden zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht. Zikke zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige beding.

versie 20160922

Zikke portfolio is een handelsnaam van Inc. Ventures B.V.

sluiten
sluiten

sluiten