Privacy verklaring

Zikke portfolio verzamelt diverse gegevens bij gebruik van de mobiele app. Voorop staat dat Zikke portfolio behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van gebruikers van de mobiele app. In deze Privacy verklaring wordt gedetailleerd uitleg gegeven hoe Zikke portfolio omgaat met de Privacy van gebruikers.

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een
persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon
redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct
identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die
van de naam zijn ontdaan kunnen in combinatie met andere gegevens indirect
identificeerbaar zijn.

Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens het registratieproces wordt je gevraagd om je persoonsgegevens in te vullen. Deze
gegevens bestaan uit je naam, geboortedatum en e-mailadres. Het invullen van deze
gegevens is verplicht, omdat zonder registratie niet optimaal van de mobiele app en de
diensten van Zikke portfolio gebruik gemaakt kan worden.

Doel verwerken persoonsgegevens

Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
● Het leveren van onze diensten en het beheer van je registratie;
● Het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens
(statistieken);
● Het automatisch verzenden van berichten;
● Het (automatisch) verzenden van verzoeken om status updates via de mobiele app
van gedeelde of verkregen informatie;
● Direct marketing doeleinden: indien je je ondubbelzinnige toestemming hebt
gegeven, worden de gegevens verwerkt om je te informeren over producten,
diensten en acties in de ruimste zin des woords van Zikke, van gelieerde
ondernemingen van Zikke en/of van zorgvuldig geselecteerde derden.

Je persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:
● In het belang van de veiligheid van de Staat;
● Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
● Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere
openbare lichamen;
● Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
● Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten
behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van
gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare
lichamen;
● Voor de naleving van en aanspraken uit de gebruiksvoorwaarden en deze Privacy
Policy.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor Zikke de gegevens verzamelt of verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens

Zikke heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige
verwerking tegen te gaan. Tenzij hiervoor toestemming is gegeven, zal Zikke je
persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte brengen.

Verzet & correctie

Je kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct
marketingdoeleinden zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail
te zenden naar app@zikke.nl. Wij zullen op eerste verzoek het gebruik beëindigen.
In alle andere gevallen kunt je in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden
tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar app@zikke.nl. Wij
zullen binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In
dat geval zullen wij de verwerking beëindigen.

Indien je persoonsgegevens niet correct zijn, kunt je die zelf in de mobiele app aanpassen of
ons verzoeken om je persoonsgegevens te corrigeren door een e-mail te sturen
naar app@zikke.nl. Wij zullen je binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre wij aan
het correctieverzoek kunnen voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de
persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel
waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met een voorschrift van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens of een andere wet zijn verwerkt.

Verwijderen account

Je kunt je account verwijderen via het account-knopje rechts bovenin in het scherm van de app. Nadat je op ‘account verwijderen’ hebt geklikt, moet je deze actie nog bevestigen, voordat het account definitief verwijderd wordt.

Cookies

Wij kunnen gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje die op je
harde schijf wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over uw gebruik van de
mobiele app. Wij gebruiken alleen functionele cookies om je instellingen en voorkeuren te
onthouden en om geautomatiseerde berichten te verzenden, gerelateerd aan door u
bekeken of ingevoerde informatie. Ook dient een cookie ter vereenvoudiging van de
navigatie binnen de mobiele app.

sluiten
sluiten

sluiten