Zikke header

aanleiding

Wat ga ik later doen als ik klaar ben met school?

Het lijkt een trend. Jongeren die niet weten wat ze na de opleiding gaan doen. “Ik heb de studie commerciële economie met succes afgerond, maar wil graag in de zorg aan de slag.” of “Ik weet nu wat ik kan, ik ben cum laude afgestudeerd, maar ik heb geen idee wat ik wil.” Geen of verkeerde keuzes leiden tot veel stress op jonge leeftijd. Aangemoedigd door ouders en school worden veel opleidingen op kracht, maar met succes afgerond. Alle vinkjes zijn gezet en alle punten behaald. Je kunt het! Maar heeft er ooit iemand gevraagd wat je echt wilt en waar je van droomt? Om ons heen zien we jonge mensen met burn-out verschijnselen omdat ze geen houvast hebben voor de toekomst. Geen aansluiting na de opleiding, verkeerde richting, geen idee van wat ze willen. Mede omdat het onderwijs sterk is ingericht op cognitieve ontwikkeling (wat kan ik) en niet op ervaring (wat ga ik doen) of motivatie (wat wil ik), worden veel keuzes verkeerd gemaakt. Wij geloven dat het onderwijs geen doel op zich, maar een middel is om je ambities waar te maken. Wij geloven dat het anders kan, dat het anders moet. Wij geloven in een zichtbare toekomst.

uitdaging

Kinderen meer meegeven dan een rapport en een Cito score

Ieder mens heeft het recht om zijn droom te leven, maar helaas zijn dromen of ambities vaak een ondergeschoven kindje. Niet de ambitie, maar het onderwijssysteem, op basis van een rapport en de CITO-score, bepaalt grotendeels de route die een leerling aflegt. Het biedt inzicht in het cognitieve niveau, maar hoe zit het met zijn of haar drijfveren? Wat vindt een leerling leuk om te doen? Welke voorkeuren laat hij of zij buiten school zien? Heeft een leerling zelf een beeld van zijn of haar toekomst? En kunnen we dit, naast inzicht in het cognitieve vermogen ook aan een leerling meegeven?

“Je wilt graag piloot worden, maar je bent niet zo goed in rekenen, dan ligt er mogelijk wel een andere baan in de vliegtuigbranche in het verschiet.”

Vanuit de grote behoefte om het onderwijs te zien als een weg om je ambities te bereiken en niet als een manier om je diploma te halen is Zikke ontstaan. We ontwikkelen een nieuwe aanpak waarin we streven naar een driedimensionaal uitstroom profiel: Ik wil (ambities), Ik doe (activiteit), Ik kan (talent).

Uitdaging

voor wie

Zikke voor het basisonderwijs

Onze focus ligt in eerste instantie op het basisonderwijs. We willen leerlingen in een vroeg stadium kennis laten maken met de samenleving. We hebben negen focusgebieden waarbinnen we activiteiten organiseren en aanbieden:

- 01 Economie & ondernemen
- 02 Zorg, welzijn & onderwijs
- 03 Techniek, ICT & wetenschap
- 04 Communicatie & design
- 05 Natuur & energie
- 06 Sport, cultuur & recreatie
- 07 Bouw, logistiek & vervoer
- 08 Dienstverlening & producten
- 09 Persoonlijke ontwikkeling

Zikke creëert een breed aanbod activiteiten binnen deze gebieden, waaruit kinderen kunnen kiezen. De activiteiten zijn heel divers, denk hierbij aan: museumbezoek, bedrijfsbezoek, deelname techniekdagen, sport activiteiten etc. Daarnaast hebben we een app ontwikkeld ter ondersteuning. De app helpt de kinderen om de bevindingen te beoordelen en te borgen.

Wilt u weten wat Zikke voor uw basisschool kan betekenen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0541) 74 50 07 of mail naar stichting@zikke.nl.

Focusgebieden

wat is zikke

Een beeld van

wat je wilt, kunt en doet

Zikke laat basisschool leerlingen hun drijfveren en talenten ervaren en registeren. Wij willen leerlingen een beter beeld van zichzelf en hun toekomst geven. Onze ambitie is om naast basisschool leerlingen, ook studenten en werkenden in staat te stellen hun eigen geluk te organiseren, doordat ze beter weten wat ze willen, kunnen en doen. Zikke bestaat uit twee onderdelen. Aan de ene kant Zikke activiteiten en aan de andere kant de Zikke registratie app.

Zikke Activiteiten
Zikke Activiteiten wordt het ‘eventbureau van de toekomst’. Leerlingen kunnen per schooljaar aangeven welke activiteit ze willen ervaren. Uit negen gebieden kunnen ze zelf keuzes maken om zo te ontdekken waar hun motivatie en talent ligt. Omdat de middelen in het basisonderwijs beperkt zijn en omdat we toch graag leerlingen een kijkje laten nemen in de toekomst, doen we een beroep op de samenleving. Ouders, school, bedrijven en overheid kunnen een bijdrage leveren zodat leerlingen de mogelijkheid krijgen om zo breed mogelijk ervaring op te doen gedurende de hele basisschool periode.

Verpleegkundige

Zikke portfolio

Het Zikke portfolio maakt de route en de ontwikkeling van een leerling visueel. Leraren, leerlingen en ouders/voogden registreren de ervaringen, de resultaten en de ambities. Er ontstaat zo een beeld over een langere periode. Door altijd een actueel beeld te kunnen zien kan het portfolio helpen om kinderen bij studie- en beroepskeuzes een betere beslissing te laten nemen, op basis van ambitie, ervaring en talent. Daarnaast bevorderen de registraties de dialoog tussen leraren, ouders/voogden en de leerling. Meer weten over het Zikke portfolio? Klik dan hier of neem contact op via app@zikke.nl

App

wat levert het op

Een beter beeld, gerichtere keuzes. Behoud van talent, gelukkiger mensen.

Als we gezamenlijk in staat zijn om onze kinderen een beter beeld van hun toekomst te geven, dan plukken we daar met elkaar op de lange termijn de vruchten van. Betere en gerichtere keuzes leiden tot minder keuzestress, uitval, burn-outs of verlies van motivatie. Zikke levert het bedrijfsleven de mogelijkheid om jonge mensen in een vroeg stadium te enthousiasmeren en te werven. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om mensen te binden en te behouden. Investeren in de medewerkers van de toekomst. Daarmee wordt onderwijs een middel om een doel te bereiken en niet een doel op zich. Als mensen in staat zijn om dat te doen wat ze het liefst willen en kunnen, dan leidt dat ongetwijfeld tot gelukkiger mensen.

Fotografie

waarom samen investeren in zikke

Een bijdrage leveren aan de toekomst van kinderen

We hebben als samenleving de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze kinderen, (lees onze toekomst) zo goed als mogelijk voor te bereiden op een plek in deze samenleving. Dat betekent een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, school, overheid en ondernemers als het gaat om het aanbieden van een ervaring/activiteit alsmede een geldelijke bijdrage om zoveel mogelijk kinderen ervaringen op te laten doen.

Zikke biedt de mogelijkheid om vanuit uw bedrijf/organisatie medewerking te verlenen aan de ervaringen die kinderen kunnen opdoen. U kunt bijvoorbeeld kinderen de kans geven om ze eens te laten zien wat uw bedrijf doet. Daarnaast kunt u een bijdrage leveren in het faciliteren van de activiteiten.

tvt

unieke samenwerking

Onderwijs, ondernemer en overheid

Zikke is een initiatief van basisschool de Mariaschool uit Reutum, basisschool OBS de Linde uit Oldenzaal en het bedrijf Inc. uit Reutum. Dit initiatief wordt verder ondersteund door de gemeenten in Noordoost-Twente en de Provincie Overijssel. Naast deze initiatiefnemers haken steeds meer scholen, bedrijven en instellingen aan om Zikke naar een volgend niveau te tillen.

Initiatiefnemers